Blog

Oddlužení v roce 2019 prošlo změnami. Jak se zbavit všech dluhů a ...

Vypořádání společného jmění manželů v oddlužení

Osobní bankrot kromě jednotlivců mohou vyhlásit také manželé. Pokud podali společný návrh na povolení oddlužení, mají podle insolvenčního zákona po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

Foto: Fabian & PartnersJak mohou manželé vyhlásit osobní bankrot?

Podmínky  jsou velmi podobné jako při oddlužení jednotlivce, v případě společného oddlužení manželů je ale potřeba brát v potaz jeden velice důležitý institut, a tím je společné jmění manželů (dále jen „SJM“).

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Společné jmění manželů

V případě SJM se dluhy jednoho z manželů dotýkají stejnou mírou i manžela druhého. Do dlužné částky jsou tedy zahrnuty nejen společné dluhy, ale také dluhy, které náleží jenom jednomu z manželů, a to jak z doby před uzavřením sňatku, tak i z dob trvání manželství.

Podle § 742 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), se může druhý z manželů následně domáhat náhrady hodnoty toho, co ze společného majetku vynaložil na výhradní majetek druhého manžela.

Podle § 398 odst. 1 insolvenčního zákona je možné oddlužení obecně provést dvěma způsoby:

  • zpeněžením majetkové podstaty,
  • plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Obsah majetkové podstaty je specifikován v § 206 insolvenčního zákona, kde jsou stanoveny věci, které do něj patří, jako jsou například peněžité prostředky, věci movité i nemovité. V zákoně je také uvedený majetek, který do majetkové podstaty nepatří, což je majetek, který není možné postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Změny v oddlužení jsou tu. Nová pravidla osobního bankrotu | Peníze.cz

Zpeněžení majetkové podstaty

V případě prvního zmíněného způsobu oddlužení, tedy zpeněžením majetkové podstaty, je v § 408 odst. 1 IZ je výslovně stanoveno, že pokud se jedná „o oddlužení, které bylo povoleno na základě společného návrhu manželů, považuje se od okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, všechen majetek těchto manželů za majetek ve společném jmění manželů, který nezaniká“. Zpeněžení se tedy podle zákona týká pouze majetku, který náleží do majetkové podstaty ke dni schválení oddlužení. Oprávnění disponovat majetkem, který manželé – ať už dohromady nebo samostatně nabyli po tomto dni, získává dlužník.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Pokud je SJM předluženo a vypořádání není možné provést, zahrnuje se (podle zákona § 274 odst. 1 IZ) celý majetek náležející do SJM manželů do majetkové podstaty. Výtěžek zpeněžení daného majetku se poté vypořádá přiměřeně podle pravidel pro vypořádání SJM (§ 736 a násl. NOZ).

Senioři mají na dosažení jednodušší oddlužení. Díky novele ...

Plnění splátkového kalendáře

Ani v případě oddlužení pomocí plnění splátkového kalendáře zpeněžením majetkové podstaty SJM nezaniká. Vrchní soud v Praze dále ve svém usnesení ze dne 15. 12. 2009 konstatoval, že „manžel dlužníka svým podpisem na návrhu dlužníka na povolení oddlužení dává souhlas k tomu, aby pro účely oddlužení byl použit veškerý majetek ve společném jmění jeho a dlužníka, a to včetně příjmů, které budou v budoucnu vyplaceny“. Kromě toho se dlužníkův manžel zavazuje také dostatečně spolupracovat. Spolupráce je ze strany insolvenčního správce vyžadována. Pokud manžel nepřipojí k návrhu na povolení oddlužení svůj podpis a souhlas, a to ani na výzvu soudu, soud návrh odmítne.

Co může ovlivnit průběh insolvenčního řízení?

V případě manželského svazku může dojít ke dvěma situacím, které zásadně ovlivní průběh insolvenčního řízení. Jedná se o rozvod a úmrtí jednoho z manželů. V prvním případě můžeme uvažovat o dvou možnostech:

  • ponechání manželů v jednom řízení bez ohledu na to, zda zůstávají ve svazku manželském,
  • rozdělení řízení do dvou zcela samostatných jednání.

Tady ale většinou nenastává shoda, jakým konkrétním způsobem se společnými závazky dále naložit. V tomto případě je důležité dbát zásad insolvenčního řízení obsažených v § 5 insolvenčního zákona, kdy nesmí být žádný z účastníků nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, a mělo by se postupovat tak, aby došlo k co největšímu uspokojení věřitelů.  

Došlo-li k úmrtí jednoho z manželů, je důležité vzít v potaz to, že zemřelý ztrácí právní osobnost a z toho důvodu nemůže být logicky nadále účastníkem insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že proces oddlužení je zjevně vázán na osobu dlužníka, není ani možné, aby na místo zemřelého nastoupil jeho právní nástupce/zástupce. V právním světě ale nepanuje shoda, jak dále postupovat.

V usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 4. 2014 (ve věci vedené pod sp. zn. 2 VSOL 54/2016) je konstatováno, že s ohledem na to, že se oba manželé v rámci insolvenčního řízení považují za jednoho dlužníka a mají postavení nerozlučných společníků, pozůstalému manželovi nebrání nic v tom, aby započaté oddlužení dokončil, a to za stále stejných podmínek: „Úmrtím jednoho z manželů v době trvání účinků schváleného oddlužení se pohledávky, které byly původně pouze zemřelého manžela a které byly zahrnuty do společného splátkového kalendáře, nevylučují z uspokojení v rámci probíhajícího oddlužení. V oddlužení pokračuje nadále pozůstalý manžel, přičemž poměr, výše a další trvání stanovených měsíčních splátek zůstává beze změny.“ Vrchní soud v Olomouci má tedy za to, že při smrti jednoho z manželů dochází k přeměně na  jednoho dlužníka a v insolvenčním řízení je možné pokračovat beze změny.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 31. 5. 2017( č. j. 3 VSPH 743/2017) ale tvrdí, že v případě smrti jednoho z manželů musí dojít k zastavení insolvenčního řízení, a to vůči oběma: „Zanikl-li dlužník (ve smyslu manželů, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení a mají dle § 394a odst. 3 InsZ po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků), nejsou (při absenci zákonné úpravy dalšího postupu v řízení) splněny podmínky řízení ve smyslu § 103 o.s.ř. za použití § 7 InsZ a řízení je třeba ve smyslu § 107 odst. 5 o.s.ř. zastavit.“

Z výše uvedených příkladů v judikatuře lze vidět, že v případě úmrtí jednoho z manželů neexistuje žádný jednoznačný postup. Důležité je však zmínit, že dědické řízení proběhne vždy nezávisle na insolvenčním řízení. Do řízení dědického se mohou přihlásit také věřitelé zemřelého dlužníka. Uspokojeni mohou být ale pouze v případě, jsou-li v rámci dědického řízení zjištěna nějaká aktiva. Přihlásit se mohou nejen ti věřitelé, kteří jsou přihlášeni do insolvenčního řízení, ale také ti, kteří přihlášku do insolvenčního řízení zatím nepodali.

Obrázek ke zprávě na téma oddluzeni od vydavatele ZDN.cz

Insolvence a oddlužení (návrh na oddlužení)

Vyhlášení nouzového stavu v České republice přineslo řadu zákazů a omezení. Tato omezení se ale nevztahují na poskytování právních služeb, mimo jiné ani na možnost podání insolvenčního návrhu.

Návrh  je možné podávat i nadále, a to za stejných podmínek jako doposud. Dlužník ale musí prokázat, že se nachází v úpadku. V úpadku může dlužník být v případě, pokud má více věřitelů, u kterých má pohledávky více než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Aby bylo možné insolvenční návrh podat, je v prvé řadě potřeba posoudit konkrétní situaci dlužníka, a to na základě doložených podkladů.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Jaké dokumenty potřebujete?

Oddlužení – Jak na insolvence

V rámci novely insolvenčního zákona ze dne 1. 6. 2019 už dlužník nemusí k insolvenčnímu návrhu předkládat kompletní seznam všech svých závazků, které má vůči věřitelům. Musí ale prokázat, že se nachází v úpadku (má více věřitelů, pohledávky více než 30 dnů po splatnosti a neschopnost splácet). Povinnou přílohou je také seznam majetku, ve kterém je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek včetně pohledávek a přidat také seznam svých zaměstnanců.

Dále musí dlužník doložit přehled svých příjmů za posledních 12 měsíců (výplatní pásky, důchodový výměr atd…) a současně sdělit očekávané příjmy v následujících 12 měsících. Očekávané příjmy je možné dokázat například předložením pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, smlouvy o důchodu a jiné.

Oddlužení podnikatelů

Současný stav může mít dopad na finanční situaci mnoha živnostníků. Insolvenční návrh může podat i podnikající fyzická osoba. Podle insolvenčního zákona (§ 389 odst. 2) dluh z podnikání nebrání v řešení dlužníkova úpadku formou odlužení, a to v případě, že věřitel souhlasí. Věřitel musí vyslovit nesouhlas s řešením úpadku oddlužením a náležitě nesouhlas odůvodnit, a to nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky. Konečné rozhodnutí je ovšem na insolvenčním soudu, pokud tedy věřitel vysloví nesouhlas, neznamená to, že nemůže být úpadek řešen oddlužením. 

Prvotní nápor po červnovém zmírnění podmínek oddlužení opadl ...

Náležitosti insolvenčního návrhu

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Náležitosti pro podání insolvenčního návrhu u živnostníka jsou stejné jako u každé jiné nepodnikající fyzické osoby. Co se týká prokazování příjmů u živnostníků, je potřeba uvádět reálný čistý příjem. Pokud je v rámci daňového přiznání uplatňován paušál, pak takovéto daňové přiznání není pro účely insolvenčního řízení relevantní. Důležitý je skutečný čistý příjem živnostníka po odečtení reálných nákladů. 

Hrozí vám exekuce, ale máte strach, že vás oddlužení připraví o všechny příjmy? Možná netušíte, že loňská novela insolvenčního zákona vnesla do oddlužení nová pravidla.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Vyberte si správnou možnost

Nevíte, jestli je pro vás výhodnější oddlužení, insolvence, nebo osobní bankrot? „Hodně lidí si to plete, ale vždy se jedná jen o jedno: ochranu před dluhy,” říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Jakmile dluhy dospějí až do exekuce, není podle něj jiné cesty zpět. „Exekutor totiž nepřestane – obstaví účty, bere majetek i velkou část příjmu. Ke dluhu také přibývají úroky a sankce i náklady exekuce. Před exekutorem si nemůže být jistý ani partner či partnerka, protože se zajišťují všechny věci ve společné domácnosti,”

Oddlužení - zasloužíte si žít bez dluhů | eBankrot.cz

Přehledně: 10 zásadních změn, které přináší do zákonů

1. Ochrana osob při zmeškání lhůt v řízeních

Znemožnil vám koronavirus podání odvolání, správní žaloby či ústavní stížnosti? Podle lex covidu bude nově platit, že pokud dojde v rámci občanského soudního řízení, správního soudnictví, exekučního řízení, insolvenčního řízení, trestního řízení (zde se jedná o institut navrácení lhůty), soudního vykonávacího řízení či řízení před Ústavním soudem ke zmeškání lhůty, soud toto zmeškání lhůty promine. To však pouze za předpokladu, že k zmeškání došlo z omluvitelného důvodu, spočívajícího v překážce způsobené mimořádným opatřením, která účastníkovi nebo jeho zástupci buď zcela znemožnila nebo podstatně ztížila úkon učinit, a že je návrh na prominutí zmeškání lhůty učiněn ve stanovené lhůtě dle lex covid, včetně zmeškaného úkonu.

Oddlužení – Jak na insolvence

2. Usnadnění rozhodování právnických osob i bez fyzické přítomnosti společníků či akcionářů

V korporátním prostředí se prakticky ihned po vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu osob vyskytly zoufalé hlasy společníků a akcionářů, dotazující se na to, zda a za jakých podmínek mohou uskutečnit valné hromady. Lex covid jim vychází vstříc a stanovuje, že orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to jeho zakladatelské právní jednání. Je tedy umožněno uskutečnit valné hromady i na dálku, a to i pokud to nepovolují stanovy či společenské smlouvy.

Po dobu trvání mimořádných opatření proto bude umožněno rozhodování s využitím technických prostředků (prostřednictvím internetu – Skype, WebEx apod.) nebo rozhodování per rollam (tj. korespondenční) i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena v zakladatelském právním jednání kapitálových společností, družstva či společenství vlastníků jednotek. Po dobu trvání mimořádných opatření se také navrhuje umožnit družstvům, v nichž působnost členské schůze plní shromáždění delegátů, rozhodovat per rollam.

Zamítnutí oddlužení lze dále úspěšně řešit | Oddlužení občanů

3. Uplynulo vám funkční období? Lex covid jej prodlužuje

Jste členem statutárního orgánu či jiného voleného orgánu právnické osoby a uplynulo vám již funkční období, přičemž nedošlo k obnovení vaší funkce znovuzvolením? I zde lex covid nabízí řešení.

Zákon totiž počítá s tím, že po dobu trvání mimořádného opatření se automaticky prodlužuje funkční období těch členů voleného orgánu, kterým by funkční období mělo v době trvání mimořádného opatření zaniknout, to až do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření; to platí i tehdy, uplyne-li vaše funkční období v době jednoho měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Automatické prodloužení funkčních období volených orgánů se však neuplatní, pokud s tím nebude člen voleného orgánu souhlasit – jeho nesouhlas je třeba doručit právnické osobě ještě před uplynutím funkčního období.

A pokud uplynulo funkční období člena voleného orgánu v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření a dnem nabytí účinnosti zákona, přitom místo něj nebyl zvolen nikdo nový, bude platit, že jeho funkce se obnoví, souhlasí-li s tím tento člen. Funkce člena voleného orgánu se obnoví dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě a zaniká uplynutím třech měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.

Navrhuje se také připuštění tzv. kooptace, tedy volby člena orgánu samotnými členy orgánu, neklesne-li jejich počet pod polovinu a pokud s tím souhlasí všichni členové tohoto orgánu, a to i v případech, není-li taková volba připuštěna v zakladatelském právním jednání, nejdéle však do příštího zasedání.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

4. Nové lhůty pro schválení účetních závěrek s.r.o., a.s. a družstev

Lex covid pamatuje i na každoroční schvalování účetních závěrek, přičemž stanovuje, že lhůta pro schválení účetních závěrek (většinou do 30. června) společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva se prodlužuje o tři měsíce ode dne skončení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020.

oddlužení Archivy - Findigo | Obohatíme Vám život

5. Pozastavení podávání dlužnických i věřitelských insolvenčních návrhů

Zákon také přináší všem společnostem, které se ocitly ve vážné finanční nouzi, dočasně oddychový čas. Dočasně totiž pozastavuje povinnost dlužníka, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, podat na sebe insolvenční návrh tak, jak v určitých případech stanoví insolvenční zákon. Tuto úpravu zákonodárce lze zajisté kvitovat, neboť v úpadku, případně hrozícím úpadku se v důsledku koronaviru již ocitlo, případně jistě ocitne, obrovské množství společností i podnikajících fyzických osob. Nebylo by tudíž spravedlivé, tyto postižené společnosti nutit vyhlásit insolvenci, pokud k ní došlo přímým vlivem koronaviru, resp. mimořádných opatření.

Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh se nevztahuje na ty osoby, u nichž úpadek nastal již před přijetím mimořádných opatření, nebo pokud úpadek nebyl převážně způsoben v důsledku okolnosti související́ s mimořádným opatřením, která by dlužníku znemožňovala nebo podstatně ztěžovala plnit své peněžité závazky.

Povinnost podat insolvenční návrh bude trvat až do uplynutí šesti měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020. Tím je poskytnut dostatečný časový prostor pro odvrácení nepříznivých finančních důsledků.

U věřitelských insolvenčních návrhů by nově mělo platit, že k insolvenčnímu návrhu, který v době ode dne nabytí účinnosti zákona do 31. srpna 2020 podal věřitel, se nepřihlíží. Lex Covid tak zabraňuje insolvenčním útokům věřitelů na své dlužníky, které mnohdy nesměřují nejen k uspokojení svých pohledávek, nýbrž mnohdy ke snaze o ekonomickou likvidaci dlužníků – konkurentů. Tyto tzv. šikanózní insolvenční návrhy přitom nejsou v českém právním prostředí žádnou výjimkou.

6. Pomoc dlužníkům v oddlužení

Patříte-li mezi osoby, kterým bylo schváleno oddlužení, pak si jistě také kladete otázku, zda musíte i nadále plnit splátkový kalendář, přestože se vaše majetkové poměry vlivem koronaviru významně zhoršily. Lex Covid počítá s tím, že v oddlužení plněním splátkového kalendáře schváleném do 30. června 2017 se lze domáhat změny výše splátek, a to i bez svolání schůze věřitelů. Bylo-li oddlužení schváleno do 31. května 2019, insolvenční soud nepřemění oddlužení v dlužníkův konkurs, pokud by nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Stejně tak by mělo nově platit za předpokladu, že pokud dlužník prokáže, že mu mimořádná opatření znemožnila plnit oddlužení ve formě splátkového kalendáře ve schválené hodnotě, může mu insolvenční soud přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny, i tehdy, je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než schválená konkrétní procentuální výše uspokojení.

Seriál o insolvencích: Rozhodnutí o insolvenčním návrhu a o návrhu ...

7. Dočasné přerušení reorganizace

Lex covid také stanovuje, že v insolvenčním řízení, ve kterém byl ke 12. březnu 2020 pravomocně schválen reorganizační plán, který nebyl ještě zcela splněn, je dlužník oprávněn v době ode dne nabytí účinnosti zákona do uplynutí šesti měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, navrhnout insolvenčnímu soudu, aby rozhodl, že dlužník je oprávněn dočasně přerušit plnění reorganizačního plánu, nejdéle však do 31. prosince 2020. Po tuto dobu nebude možné reorganizaci přeměnit v konkurs, čímž opět dochází k ochraně dlužníků, kteří jsou závislí na chodu svých podniků.

8. Mimořádné moratorium jako lék pro podniky již bojující o přežití

V době až do 31. srpna 2020 může dlužník, který je podnikatelem a který nebyl ke 12. březnu 2020 v úpadku, podat u insolvenčního soudu před zahájením insolvenčního řízení, případně po jeho zahájení k návrhu jiné osoby, podle schváleného znění lex covidu návrh na mimořádné moratorium, který zajistí dočasné omezení realizace zajištění či zahájení vykonávacího řízení.

9. Dočasné pozastavení tzv. mobiliárních exekucí a exekucí prodejem nemovitosti

Schválená úprava počítá s tím, že výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (mobiliární exekuci) soudní exekutoři neprovedou až do 30. června 2020. To neplatí, pokud s tím dlužník bude souhlasit, nebo pokud půjde o pohledávku na výživném nebo pohledávku na náhradu újmy způsobenou ublížením na zdraví, případně jinými úmyslnými trestnými činy. V takovém případě budou moci mobiliární exekuce pokračovat dále.

Dlužníci tedy mohou být v klidu, neboť až do konce června 2020 je při nařízené exekuci prodejem movitých věcí v jejich bydlišti soudní exekutor zřejmě nenavštíví, pokud to nebude pro vedení exekučního řízení nezbytně nutné a pokud nejde o některou z výše uvedených privilegovaných pohledávek (výživné/ náhrada újmy).

Jde-li o exekuce prodejem nemovitých věcí, ty jsou dle lex covid také až do 30. června 2020 pozastaveny, to však pouze ohledně nemovitostí, ve kterých má dlužník místo trvalého pobytu. Ani zde to nemá platit v případě, pokud půjde o pohledávku na výživném nebo pohledávku na náhradu újmy způsobenou ublížením na zdraví, případně jinými úmyslnými trestnými činy. V takovém případě budou moci prodeje nemovitých věcí pokračovat dále.

I zde tedy dlužníci v průběhu koronavirové krize nepřijdou o střechu nad hlavou, pokud opět nepůjde o některou z výše uvedených privilegovaných pohledávek. Kromě toho však navíc došlo i ke zvýšení limitu pohledávek pro vydání exekučního příkazu prodejem nemovitých věci, a to ze současných 30 tisíc na 100 tisíc korun.

Lze předčasně splatit dluhy v oddlužení? - Abivia

10. Omezení výše smluvního úroku z prodlení

Schválený lex covid zapovídá smluvní úrok z prodlení nad aktuální roční zákonnou sazbu úroku z prodlení, a to až do konce června 2020, a to na jakékoliv prodlení dlužníka, které nastalo ode dne 12. března 2020, pokud dlužník prokáže, že mu omezení plynoucí z mimořádného opatření znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu. Toto pravidlo se však nepoužije na závazky ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti lex covidu.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Časté dotazy

Co je to Insolvence?

Insolvenční řízení je jakékoliv soudní řízení, jehož předmětem je projednat úpadek či hrozící úpadek. K tomu, aby mohla být insolvence poskytnuta, nemusí být vůči dlužníkům vedeno exekuční řízení. Problematiku insolvencí komplexně řeší tzv. insolvenční zákon Nejčastější využívanou formu insolvence je tzv. oddlužení neboli osobní bankrot

Jak probíhá Insolvence – oddlužení, osobního bankrot

Jak jsme vás již informovali, je nutné spolupracovat s advokátní kanceláří, která na základě podepsané smlouvy o právní pomoci připraví veškeré potřebné podklady nutné pro insolvenční řízení. Tyto podklady pak kancelář dodá dlužníkovi k podpisu. Po podpisu dokumentů je návrh advokátem podán k příslušnému soudu, kdy soud rozhoduje o průběhu řízení standardně cca do 15 dnů. Pokud soud vyžaduje upřesnit některý dokument, vše je realizováno příslušným advokátem. Jakmile dojde k povolení oddlužení, je soudem stanoven Insolvenční správce. Klient advokátní kanceláře (dlužník) je pak informován o následném postupu. Nadále řízení již vede správce, který vyzve všechny věřitele k přihláškám pohledávek a dále vede řízení stanoveným způsobem.

Kalkulačka oddlužení online - kalkulátor oddlužení zdarma | Osobní ...

Podmínky Insolvence Fyzických osob i OSVČ

Dlužník musí pro splnění podmínek mít alespoň dva závazky u různých věřitelů. Tyto závazky v daném okamžiku již nezvládá splácet nebo již v tuto chvíli ví, že je v dohledné době přestane být schopen splácet.

Kolik zůstane dlužníkovi v případě osobního bankrotu? Pouze životní minimum?

Rozhodně ne! Kromě životního minima, musí dlužníkovi zůstat tzv. „nezabranitelné minimum“ a také finance na každou vyživovanou osobu, která s ním žije v domácnosti.

Je schválení oddlužení jisté?

Proces oddlužení je nesmírně složitý a každý případ je zcela individuálně posuzován soudem. Vždy však pomůže, když dlužník aktivně spolupracuje a komunikuje s advokátem, se kterým řeší proces oddlužení.

Oddlužení - zasloužíte si žít bez dluhů | eBankrot.cz

Jak by měla probíhat spolupráce advokáta po vypracování návrhu na oddlužení?

Spolehlivý advokát by s vámi měl komunikovat a spolupracovat i po samotném podání návrhu na oddlužení. Měl by být vašim průvodcem a rádcem při komunikaci se soudy, a to až do úspěšného schválení samotného oddlužení.

Kolik procent z dlužné částky musí dlužník uhradit?

Kolik procent dlužník zaplatí se odvíjí od několika skutečností. Primární je výpočet příjmů dlužníka a počet vyživovaných osob, kdy podle novely zákona platné od 1.6.2019 již je možné uhradit částku nižší než 30 % celkových dluhů, minimálně však částku 2178,- Kč měsíčně.

Je pravdou, že do oddlužení – insolvence mohou dlužníci zahrnout jen půjčky od bankovních institucí?

Nikoliv. Do součtu dlužných částek se mohou započítat veškeré půjčky, dluhy a závazky bez ohledu na jejich charakter.

Kdy dochází k pozastavení exekucí na plat dlužníka?

Exekuce z platu se zastavuje v den schválení oddlužení.

Co dělat, když dlužník nemá prokazatelný nebo dostatečný příjem?

Z naší poradny: Co dělat, když příjmy nedostačují k oddlužení ...

Dlužníkům se dle legislativy nabízí možnost, kdy jim bude jiná osoba přispívat potřebnou částku, potřebnou pro zaplacení minimální částky, kdy lze proces oddlužení schválit.

Co dělat, když mám dluhy?

Pokud máte dluhy, je velmi důležité vyhledat odbornou pomoc. Většina dlužníku udělá základní chybu a situaci nechají zajít příliš daleko a řeší svůj stav další zápůjčkou, což je chyba. Důležité je vyhledat odbornou pomoc. Tuto pomoc poskytuje finanční poradce, nic méně většina lidí je natolik zadlužená a jejich situace je tolik fatální, že ideálním řešením jejich situace je využití insolvenční zákona to možnosti oddlužení  “ osobního bankrotu“, kdy podle noveli insolvečního zákonu tuto službu poskytuje advokát či organizace s akreditací. Dlužník navštíví oprávněnou osobu s podkladovou dokumentací  a ta připraví insolvenční návrhu, který je dlužníkovi předán k podpisu a konverzi. Následně oprávněná osoba návrh podá k příslušnému krajskému soudu v místě bydliště dlužníka k řízení. Soud rozhoduje bez dlužníka.

Jak postupovat, když mi dluží výživné?

Dlužné výživné vymáhá soudně advokát, kterého si dlužník vybere, v dnešní době je  možné se obrátit i na mimo jiné neziskové společnosti, které se vymáháním dlužného  výživného  zabývají.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Vstupuje dluh  na výživném do insolvence?

Ano, dlužné výživné je bráno jako dluh na úrovni dluhu za majetkovou podstatou- tzn.: tento dluh má předností uspokojení a to v plné výši.

Má smysl vymáhat výživné, když je dlužník ve výkonu trestů?

Ano, má to, že je dlužník ve výkonu trestu či ve vazbě nemá na vymáhání výživného žádný vliv.  Dále vymáhání výživného je vždy na daném exekutorovi, který postihuje majetek dlužníka, kdy tento může i ve výkonu trestu pracovat, což úspěšnost vymáhání částky zvyšuje.

Co musíte udělat pro to, abyste mohli vyhlásit osobní bankrot ...

Lze vymáhat výživné i pro dítě starší 18 let?

Ano, pokud dítě studuje a není výdělečné, vyživovací povinnost vůči dítěti trvá a to do jeho věku 26 let.

Pokud jsem podal trestní oznámení za neplacení výživného, můžu výživné dále i vymáhat?

Ano, můžete vymáhat výživné, i když máte podané na dlužníka trestní oznámení a to z důvodu, že vymáhání výživného je věs soukromoprávní.

Když mám dluh na výživném a půjdu do  insolvence je to problém?

Ne, ba naopak oddlužení Vám může pomoci, protože máte snahu řešit svou situaci. Jen musíte počítat, že budete hradit kromě minimální zákonem určené částky 2 178 Kč také dluh na výživném, který se rozpočítá mezi dobu insolvenčního řízení max. 60 měsíců a dále pravidelnou splátku výživného, aby nedocházelo k dalšímu zadlužení.

Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře

Výše měsíčních splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře je vymezena jako rozdíl mezi příjmem dlužníka a finanční částkou ve výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, přičemž způsob výpočtu výše těchto nezbytných finančních prostředků je stanoven právními předpisy.

Kalkulačka – podmínky osobního bankrotu 2020

Kalkulátor splátek – Insolvence – Justice.czinsolvence.justice.cz › kalkulator-splatek


Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře (se zpeněžením majetkové podstaty) má pouze informativní charakter a slouží jako první pomocná informace pro dlužníky, kteří uvažují o tom, že podají k soudu návrh na povolení oddlužení. Nejedná se o závazný výpočet.

Je třeba upozornit, že od výsledné částky (tedy od měsíční částky pro oddlužení) je nutné odečítat:

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

  • odměnu insolvenčního správce – jednotlivec 750  Kč + DPH (= 907,5 Kč) / manželé 1.125 Kč + DPH (= 1.361,25 Kč)
  • náhradu hotových výdajů insolvenčního správce – jednotlivec 150 Kč + DPH (= 181,5 Kč) / manželé 225 Kč + DPH (= 272,25 Kč)

V případě jednotlivce je to tedy 1.089  a v případě manželů 1.633,5 Kč měsíčně za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Výsledná částka, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů, je částka, která je k dispozici věřitelům dlužníka (a tedy částka, ze které se, v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty spolu s výtěžkem zpeněžení nezajištěného majetku, bude počítat procento uspokojení nezajištěných věřitelů – podrobné informace naleznete v sekci Oddlužení).

Co je darovací smlouva pro oddlužení? Kdo může být dárcem? - Abivia

Kromě těchto nákladů musíte počítat s tím, že se v průběhu řízení vyskytnou další výdaje, které musí být uhrazeny z prostředků dlužníka – např. odměnu insolvenčnímu správci za přezkoumané pohledávky (250 Kč + DPH za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky), zákonné výživné apod. (konkrétní pohledávky naleznete ve Slovníčku insolvenčních pojmů pod hesly Pohledávka za majetkovou podstatou a Pohledávka postavená na roveň pohledávkám za

majetkovou podstatou).

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Insolvence a osobní bankrot (oddlužení) | Banky.cz

Navíc o tom, zda se bude oddlužení řešit plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty či zpeněžením majetkové podstaty, rozhodují věřitelé. Na základě výsledků zjištěných pomocí tohoto kalkulátoru si tedy nelze udělat jednoznačný závěr o tom, zda Váš návrh na povolení oddlužení bude či nebude soudem povolen a jakým způsobem se případně povolené oddlužení bude řešit. Výsledky získané využitím kalkulátoru nemohou nahradit konzultaci dalšího postupu řešení Vašeho problému s odborníky.

 Metodika výpočtu splátek pro rok 2020