Blog

Image result for oddlužení

V červenci v Česku vstoupilo do oddlužení nejvíce lidí v historii

Počet lidí, kteří podali v červenci insolvenční návrh, byl nejvyšší za celou dobu účinnosti insolvenčního zákona, tedy od začátku roku 2008. Na zvýšený počet má vliv novela ins. zákona, která platí od 1.6.2019. Novela zjednodušila podmínky vstupu do oddlužení a díky tomu se může zbavit dluhů více lidí.

Oddlužení (lidově – osobní bankrot, nebo obecně – insolvence) je zákonné řešení, které umožňuje předluženým lidem zbavit se zcela svých dluhů. Co je to oddlužení a jakým způsobem funguje si můžete přečíst v tomto článku.

V červenci se podalo více než 4 000 návrhů na oddlužení a z toho téměř 8% díky Dluhové poradně.

V červenci bylo podáno více než 4 000 insolvenčních návrhů. Na sepisu a podání se podílelo přibližně 700 akreditovaných subjektů a podíl naší Dluhové poradny byl zásadní – přes 8% se totiž v samotném počátku obrátilo právě na naší Dluhovou poradnu.

Dluhová poradna poskytuje služby spojené s oddlužením zcela bezplatně.

Lidem pomáháme posoudit a vyhodnotit situaci, zda splňují podmínky pro oddlužení. Srozumitelně jim vysvětlíme, jak oddlužení probíhá a co mohou očekávat, pokud by se rozhodli svoji situaci řešit pomocí oddlužení. Výhodou pro lidi je fakt, že tímto procesem vedeme každého krok za krokem a díky této podpoře to pak zvládne většina lidí. Není důležité odkud lidé jsou, pomáháme lidem z celého Česka. Celý proces je v dnešní době možné snadno zvládnout online a pouze za pomocí telefonu, emailu a pošty.

Kdo byly sepisovatelé ins. návrhů v červenci ?

Sepis a podání ins. návrhu mohou dělat pro dlužníky pouze advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci a akreditované osoby, které získaly akreditaci od Ministerstva spravedlnosti.

Na podaných návrzích se v červnu podílelo v součtu přibližně 700 subjektů, ale pouze 16 z nich podalo více než 50 insolvenčních návrhů.

Nejvíce insolvenčních návrhů podávají advokáti.

Společně advokáti v červenci podali téměř 75% ins. návrhů, zbylou část podaly převážně akreditované osoby (neziskové organizace). Ty v červenci podaly cca 1 000 ins. návrhů, což je přibližně 25% z celkového počtu. Insolvenční správci pouze malou část. Notáři a exekutoři nepodávají téměř žádné.

Kolik dlužníky stojí sepis a podání ins. návrhů ?

Advokát, notář, insolvenční správce a exekutor si může ze zákona účtovat za sepis a podání ins. návrhu maximálně 4 000,- Kč + DPH v případě jednotlivce a 6 000,- Kč + DPH v případě manželského páru.

Někteří advokáti se však snaží vymýšlet způsoby, jak si účtovat další poplatky za práci spojenou s oddlužením. Nebývá výjimkou, že se konečná cena pro dlužníka vyšplhá na částku pohybující se mezi 10 000 – 20 000,- Kč. Advokáti využívají toho, že si nachází “mezírky v zákoně” a účtují si za další služby, které se dle jejich pohledu netýkají regulované ceny, ale jde o služby “navíc”.

Na druhou stranu se nemůžeme úplně divit, že advokáti službu sepisu a podání ins. návrhů nechtějí poskytovat za cenu, která je zákonem stanovená. Z ekonomického hlediska je pro většinu advokátů tato služba nerentabilní. V konečném důsledku to také může mít vliv na kvalitu odvedených služeb. Advokát má totiž na výběr, buď celý proces co nejvíce zjednoduší, aby s tím měl co nejméně práce, nebo si najde způsob, jak si za práci účtovat více, aby byl schopen z ekonomického hlediska službu realizovat a nebyl ztrátový.

Akreditované osoby si nesmí účtovat žádné poplatky.

Dlužníkům poskytují službu sepisu a podání ins. návrhu bezplatně.

V Česku je momentálně 96 akreditovaných osob.

Jedná se o neziskové organizace, kterým byla Ministerstvem spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení dle ins. zákona. Tyto akreditované osoby si nemohou účtovat žádné poplatky, které by byly spojené s poskytováním služeb v oblasti oddlužení.

V červenci podalo alespoň jeden ins. návrh 76 akreditovaných osob.

V součtu se jednalo o 1 000 podaných ins. návrhů, ale pouze jediný subjekt byl schopen podat více než 50 insolvenčních návrhů. Většina z nich podala méně než 15 insolvenčních návrhů.

Některé organizace by vzhledem ke svým rozpočtům měly být pro český trh výrazně přínosnější. Problém je však v tom, že ve skutečnosti nejsou nijak motivováni pomáhat co nejvíce lidem. Je také nutné si uvědomit, že nepracují bezplatně. Sice dlužník platit nemusí, ale samozřejmě provoz někdo platit musí. Pokud jde o dotace, tak to běžně funguje tím způsobem, že výše dotací se neodvíjí od toho, kolika lidem reálně pomohou. To pak vede k tomu, že některé z těchto neziskových organizací spíše předstírají, že něco dělají a není pro ně rozhodující, kolika lidem reálně opravdu pomohou. Pokud vezmeme v potaz rozpočet VS podané návrhy, tak ve výsledku u některých akreditovaných osob reálně vyjde jeden podaný návrh i na několik desítek tisíc. Přitom advokát si může účtovat maximálně 4 000,- Kč, což je výrazný nepoměr.

Zájem o oddlužení stoupl – v červnu vstoupilo do oddlužení dvojnásobně více lidí

Od 1.června začala platit novela insolvenčního zákona s mírnějšími podmínkami pro oddlužení. Cílem novely bylo umožnit více lidem, aby se mohli zbavit svých dluhů. Novela zatím svůj účel opravdu plní, protože do oddlužení vstupuje výrazně více dlužníků.

Konkrétně v červnu bylo v Česku zahájeno více než 3 500 insolvenčních řízení. To je přibližně dvojnásobný počet v porovnání s běžným měsícem v roce 2019. Aktuální nárůst ins. řízení je také díky tomu, že do oddlužení vstupují lidé, kteří na novelu čekali. Tedy ti, kteří do oddlužení chtěli vstoupit dříve, ale nesplňovali zákonné podmínky, nebo si počkali na novelu, aby do oddlužení vstoupili za výhodnějších podmínek. Z našeho pohledu není vyloučeno, dokonce se dá se předpokládat, že v následujících měsících se bude počet podaných ins. návrhů postupně snižovat.

Na Dluhovou poradnu se v červnu obrátilo přes 1 000 lidí.

Část z těchto lidí se rozhodla svoji dluhovou situaci vyřešit pomocí oddlužení. Počet lidí, kteří se na nás v červnu obrátili ohledně pomoci s oddlužením se oproti běžnému měsíci zvýšil. Zároveň jsme v červnu obdrželi větší množství dotazů týkajících se oddlužení. Mnoho dotazů bylo od našich současných klientů, kteří čekali na novelu. V posledních letech se na nás obrátilo přes 30 000 lidí a část z těchto lidí chtěla svoji situaci řešit pomocí oddlužení, avšak nesplňovala zákonné podmínky, ale díky novele již mohou svoji dluhovou situaci řešit. Pokud jde konkrétně o oddlužení, tak za poslední rok se na Dluhovou poradnu obrátilo více přibližně 10 000 lidí a z toho více než 2 000 nakonec vstoupilo do oddlužení. To v přepočtu znamená, že více než 10% všech lidí, kteří v Česku za uplynulý rok vstoupili do oddlužení, se v samotném počátku obrátili právě na Dluhovou Poradnu.

Reálně by do oddlužení v Česku mohlo vstoupit výrazně více lidí.

V Česku jsou statisíce lidí, kteří by mohli vstoupit do oddlužení, protože splňují zákonné podmínky. Exekuci má v Česku v současné době více než 800 000 lidí a z toho více než polovička má 3 a více exekucí. Mnoho dalších lidí nemá exekuci, ale podmínky pro vstup do oddlužení splňují. Jsou v úpadku a nejsou schopni splácet své dluhy. Reálně však všichni a dokonce ani většina do oddlužení nevstoupí. Část z těchto lidí nesplňuje zákonné podmínky a další část nevstoupí z jiných důvodů. O tom proč většina lidí do oddlužení nevstoupí, i když by mohla, se rozepíšeme v jednom z dalších článků.

Jak funguje oddlužení dle ins. zákona (tzv. osobní bankrot, insolvence) ?

Vytvořili jsme článek, kde se dozvíte:

 • Shrnutí základních informací, co je to oddlužení a hlavní přínosy.
 • KROK za KROKEM ve stručnosti, jak oddlužení probíhá

Díky novele ins. zákona se zbaví dluhů více lidí

Dostáváme mnoho dotazů ohledně chystané novely ins. zákona.

V tomto článku uvedeme základní informace k chystané novele.

Od 1.června 2019 začne platit novela insolvenčního zákona.

Nové podmínky se budou týkat pouze nových ins. řízení a nebudou se vztahovat na již běžící ins. řízení. Díky mírnějším podmínkám pro vstup do oddlužení, bude moci o oddlužení požádat mnohem více lidí, než tomu bylo doposud.

Jednodušší vstup do oddlužení – odpadne podmínka 30%.

Dosud musel člověk v dluhové pasti prokazovat, že je během pěti let bude schopen zaplatit alespoň 30 procent svých dluhů, ale tato podmínka 30% již od června odpadne. Od června bude muset člověk v dluhové pasti prokázat, že je schopen splácet měsíčně alespoň cca 2 200 Kč a v případě manželského páru alespoň cca 3 300 Kč. (Přesněji řečeno splácet minimálně 1.089 Kč nezajištěným věřitelům + odměnu insolvenčního správce, což je stejná částka 1 089,- Kč včetně DPH (v případě manželů to bude alespoň 1.634 Kč + odměnu insolvenčího správce, což je 1 634,- Kč včetně DPH)

Oddlužení může být úspěšné, i když bude zaplaceno např. 10% dluhů.

Nově bude možné, aby dlužník během pěti let zaplatil méně než dosud nutných 30 procent dluhů a oddlužení může být úspěšné. Bude to fungovat tím způsobem, že pokud nebude během pěti let zaplaceno alespoň 30% dluhů, tak bude na soudu, aby posoudil, zda dlužník vynaložil maximální možnou snahu. Může se tedy stát, že dlužník v průběhu pěti zaplatí např. pouze 10% dluhů a oddlužení může být i přesto úspěšné.

Oddlužení může skončit již za 3 roky.

Pokud člověk uspokojí nezajištěné pohledávky alespoň z 60% v průběhu 3 let, tak oddlužení skončí již za 3 roky.

Starobní a invalidní důchodci budou mít oddlužení na 3 roky.

Snazší oddlužení budou mít podle novely starobní důchodci a invalidé druhého a třetího stupně.Těmto lidem bude umožněno oddlužit se již po třech letech. Tito lidé budou mít automaticky oddlužení pouze na 3 roky.

V Česku je vedeno 5,5 milionů exekucí na téměř 800 000 lidí

Podle statistiky, kterou vydala Exekutorská komora České republiky, je v tuto chvíli v Česku přibližně 5,5 milionu exekucí, které jsou vedeny na téměř 800 000 lidí. Z toho přes 450 000 lidí má 3 a přes 130 000 lidí má dokonce 10 a více exekucí.

Kolik peněz exekutoři celkem vymáhají, nelze přesně odhadnout. Je však známo, že celková výše počátečního dluhu (bez příslušenství) je přibližně 291 miliard korun. Reálně vymáhaná částka s úroky, smluvními pokutami, náklady právníků, náklady exekutorů a dalším příslušenstvím je dle odhadů minimálně dvojnásobná, může být ale i výrazně vyšší.

“Mnohým lidem chybí motivace své dluhy řešit. Pokud by svoji situaci aktivně řešili, zbavili by se exekucí a celkově všech svých dluhů.”

Je nutné si uvědomit, že dluhová situace se sama nevyřeší.

Naše rada:

Nevyčkávejte a neodkládejte řešení na později. Řešte svoji situaci hned. Uvědomte si, že situace se sama nevyřeší. Přistupujte k řešení svých dluhů aktivně. Nastavte si cíl „zbavit se dluhů“ jako prioritu. Vyhledejte pomoc. Nemějte obavy, nestyďte se a nechte si poradit.

Jak se zbavit exekucí ?

Exekuce skončí v okamžiku, kdy bude zaplacena.

Je to logické. Doplatíte exekuci ať už jednorázově nebo postupně a ona skončí.

Postupné splácení exekucí může být nekonečné.

Velmi často se stává, že lidé na dluh vymáhaný v exekuci každý měsíc platí, případně jim zaměstnavatel každý měsíc provádí exekuční srážky ze mzdy, avšak dluh ve skutečnosti neklesá, ale naopak se dále zvyšuje.

Dlužná částka v exekuci většinou dále narůstá, a to například o zákonný úrok z prodlení, smluvní pokutu nebo náklady exekučního řízení.

Je to jednoduchá matematika.

Níže je uveden modelový příklad, který ukazuje, že ani pravidelné splácení dluhu vymáhaného v exekuci nemusí vést k tomu, že se celkový dluh vymáhaný v exekuci snižuje.

Modelový příklad. Osoba má 2 exekuce:

1. exekuce

 • 200 000 Kč – jistina (původní dluh bez úroku a dalšího příslušenství)

Úrok z prodlení 8,5% ročně do zaplacení celé jistiny.

(tzn., že dluh se zvyšuje o cca 1 417 Kč měsíčně.)

Smluvní pokuta 0,05% za každý den do zaplacení celé jistiny.

(tzn., že dluh se zvyšuje o cca 3 000 Kč měsíčně)

2. exekuce

 • 100 000 Kč jistina. (původní dluh bez úroku a dalšího příslušenství)

Úrok z prodlení 8,5% ročně do zaplacení celé jistiny.

(tzn., že dluh se zvyšuje o cca 708 Kč měsíčně)

Smluvní pokuta 0,1% za každý den do zaplacení celé jistiny.

(tzn., že dluh se zvyšuje o cca 3 000 Kč měsíčně)

Co z výše řečeného vyplývá ?

 • V tomto modelovém příkladu dluhy každý měsíc narůstají celkem o 8 125 Kč.
 • Pokud není placeno více než 8 125,- Kč měsíčně, tak se celková dlužná částka nesnižuje, ale dokonce naopak – zvyšuje se.

Oddlužení dle insolvenčního zákona = zákonný způsob, jak se zbavit exekucí a veškerých dluhů.

(Oddlužení je v hovorovém jazyce nazýváno také jako insolvence nebo lidově osobní bankrot.)

 • V oddlužení dochází k zastavení exekucí
 • Lidé se už nemusí obávat návštěvy exekutora
 • Budou odblokovány bankovní účty
 • Ustane nátlak věřitelů, vymahačů a exekutorů
 • Veškeré dluhy přestanou narůstat o úroky, smluvní pokuty a další příslušenství.
 • Vznikne nový splátkový kalendář s jednou měsíční splátkou

Díky oddlužení se lidé mohou zbavit dluhů. Dokonce ani nemusí zaplatit všechny své dluhy. Insolvenční zákon totiž umožňuje odpuštění dluhů.

Splátkový kalendář v oddlužení je maximálně na dobu 5 let.

Minimální měsíční splátka potřebná pro plnění podmínek oddlužení je stanovena u jednotlivce na cca 2 200,- Kč a u manželského páru na cca 3 300,- Kč.

Pokud dlužník zaplatí 60% svých dluhů do 3 let, skonční oddlužení předčasně.

Oddlužení na pouhé 3 roky mají automaticky starobní důchodci a invalidní důchodci druhého a třetího stupně.

Zákon umožňuje odpuštění dluhů, což v praxi znamená, že mnoho lidí v oddlužení zaplatí pouze část svých dluhů a zbylé jsou odpuštěny.

Vstoupit do oddlužení není složité, je to snadnější, než si většina lidí myslí.

Níže jsou uvedeny modelové příklady lidí, kteří svoji situaci vyřešili pomocí oddlužení.

(Jedná se pouze o názorné příklady, které slouží pro lepší pochopení toho, jak oddlužení funguje.)

Modelový příklad č. 1:

Důchodci – manželský pár:

Celkové dluhy ve výši 700 000,- Kč Celkový měsíční příjem (důchod) ve výši 23 000,- Kč

 • Oddlužení skončí za 3 roky.
 • Na dluhy bude věřitelům zaplaceno přibližně 244 440,- Kč.
 • Nezaplacené dluhy ve výši cca 455 560,- Kč budou odpuštěny.

Po třech letech budou manželé bez dluhů. Oddlužení pro starobní důchodce je pouze na 3 roky, proto oddlužení bude skončeno po této době.

Modelový příklad č. 2:

Manželé se dvěma dětmi.

Celkové dluhy ve výši 950 000,- Kč Celkový měsíční příjem (mzda) ve výši 31 000,- Kč

 • Oddlužení skončí za 5 let​
 • Na dluhy bude věřitelům zaplaceno přibližně 618 240 Kč.
 • Nezaplacené dluhy ve výši 331 760,- Kč budou odpuštěny.

Po pěti letech budou manželé bez dluhů. Oddlužení je maximálně na dobu 5 let. Pokud by manželé v oddlužení byli schopni zaplatit do 3 let 60% dluhů, tak by oddlužení mohlo předčasně skončit již za 3 roky.

Modelový příklad č. 3:

Rozvedený muž s vyživovací povinností k jednomu dítěti.

Celkové dluhy ve výši 580 000,- Kč Celkový měsíční příjem (mzda) ve výši 14 500,- Kč

 • Oddlužení skončí za 5 let
 • Na dluhy bude věřitelům zaplaceno přibližně 165 480 Kč.
 • Nezaplacené dluhy ve výši 414 520,- Kč budou odpuštěny.

Po pěti letech bude takový může bez dluhů. Oddlužení je maximálně na dobu 5 let.

Dlužník by měl v ideálním případě zaplatit alespoň 30% svých dluhů. Oddlužení však může být úspěšné i v případě, že dlužník zaplatí méně než 30% svých dluhů, například pouze 10% svých dluhů. Od června 2019 totiž došlo k novelizaci insolvenčního zákona, díky čemuž jsou podmínky pro oddlužení mírnější. Oddlužení tedy může být úspěšné, i když dlužník zaplatí na své dluhy například jen zmíněných 10%, pokud dlužník v oddlužení “vynakládá maximální úsilí k uspokojení svých věřitelů” a zároveň měsíčně platí alespoň cca 2 200 Kč (v částce 2 200 Kč je již započítána odměna insolvenčního správce).

Shora uvedené “modelové příklady” jsou pouze názornými ukázkami, které slouží k lepšímu pochopení toho, jak oddlužení funguje. Berte v potaz zejména skutečnost, že v průběhu oddlužení se může výše měsíčních splátek změnit, a to například v důsledku změny výše příjmu, změny počtu vyživovaných dětí, uzavření manželství či rozvodu.

“Častou chybou je, že lidé své finanční problémy neřeší včas.“

Je nutné si uvědomit, že čím déle se vyčkává, tím větší dluhy budou.

Naše rada:

Je důležité si uvědomit, že odkládání řešení dluhů nemá z dlouhodobého hlediska smysl. Situace se sama nevyřeší a naopak se zákonitě zhoršuje. Čím déle se s řešením dluhů vyčkává, tím více dluhy narůstají o úroky, smluvní pokuty a náklady spojené s vymáháním dluhů.

Mít problémy s dluhy není ostuda, ale ostuda je neřešit to.

Oddlužení

Image result for oddlužení

Kdo může oddlužení využít?Jaké jsou další podmínky oddlužení?Jakou formou může být oddlužení realizováno?Jak probíhá oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty?Může dlužník žádat o nižší splátky?Jak se platí splátky? Přijdou mi peníze na účet a já je pak pošlu věřitelům?Mohu i při oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty přijít o dům či byt?Mám při oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty ještě nějaké další povinnosti než jen pravidelné splátky?Jak probíhá oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty?Kdo rozhoduje, jakou formou oddlužení proběhne?Koná se v případě oddlužení schůze věřitelů povinně?Může dojít ke zrušení oddlužení v jeho průběhu?Co mám dělat, když v důsledku epidemie koronaviru nemám na splátky?Co se stane s dluhy, které v průběhu oddlužení nezvládnu zaplatit?Vztahuje se osvobození od dluhů na všechny moje zbylé dluhy?Může mi soud přiznané osvobození vzít?

Oddlužení? Ne, raději exekuci. Nová pravidla se moc nepovedla, dlužníkům zbude málo

Kateřina Hovorková21. 7. 2020 6:07Novela insolvenčního zákona platí zhruba rok a nabízí „přátelštější“ formu oddlužení lidem, kteří se potýkají s exekucemi. V současnosti je takových dlužníků v Česku přes 800 tisíc. Zájem vypořádat se s dluhy se sice zvýšil, ale ne zas tolik. Zůstat s exekucemi na krku je totiž často finančně výhodnější.Ilustrační foto | Foto:

Ilustrační foto

I když se zdá možnost oddlužení jako nejlepší varianta, jak se dostat z velkých dluhů, řada dlužníků se rozhodne dál splácet exekuce a potýkat se s problémy dluhové pasti v osobním i pracovním životě. A to i přesto, že vstup do oddlužení a jeho průběh jsou po novele zákona z léta loňského roku mírnější. SouvisejícíLidé, kteří se zadlužili v dětství, budou mít oddlužení snazší, rozhodli poslanci

„Do oddlužení nechce řada lidí vstoupit kvůli tomu, že v exekuci – pokud nemají dluh vůči státu, na výživném či náhradě škody – jim zůstane víc peněz než v oddlužení. Řada těchto lidí žije způsobem tady a teď, tedy potřebují uživit rodinu, a vidina, že za pět let mohou žít opět normální život, je příliš vzdálená,“ říká Radek Hábl, autor Mapy exekucí, který se problému dlouhodobě věnuje.

Jeho slova potvrzuje příklad výpočtu z Poradny při finanční tísni pro Aktuálně.cz. Jde o dlužníka, který nemá vyživovací povinnost, žije sám, pobírá mzdu ve výši 30 tisíc korun měsíčně hrubého, tedy čistého 22 740 korun.
A z toho:

 • při exekuční srážce pro nepřednostní pohledávky přijde o 4989 korun, zůstane mu tedy na účtu 17 751 korun;
 • při oddlužení z exekucí přijde o 9978 korun, zůstane mu 12 762 korun.

Dlužník s exekucí tak dostane na účet o 4989 korun víc než ten, který se rozhodne pro osobní bankrot. U vyšší mzdy, například 35 tisíc korun čistého, je rozdíl zhruba 6900 korun. Podle odborníků je několik tisíc navíc pro předlužené zásadní. Jenže dluh nemusí být v exekuci reálně splatitelný, srážky ze mzdy mohou odcházet až do konce

Podle Františka Jareše z agentury Student, která zaměstnává desítky lidí v exekucích, si někteří zaměstnanci již zvykli na život s exekucí a už nemají sílu a chuť cokoliv řešit. „Rezignovali na situaci a mají dojem, že se z dluhů nikdy nemají šanci dostat. A lidé, kteří mají například i padesát exekucí, tuší, že by jim oddlužení možná nebylo schváleno, tak to ani nezkouší,“ dodává Jareš.SouvisejícíKalkulačka výše exekuce na mzduInfografika

Vedle vyšší mzdy zmiňuje ještě další „výhodu“ exekuce. Lze ji na chvilku obejít, což u insolvence možné není. „Při vstupu do zaměstnání má zaměstnanec dodat zápočtový list z předchozího zaměstnání. Na něm je přehled exekucí, které zaměstnanec měl u předchozího plátce mzdy. V takovém případě zaměstnavatel kontaktuje exekutora a ve srážkách pokračuje dál. Nicméně někteří zaměstnanci tento zápočtový list nedodají a pak na ně zaměstnavateli přijde exekuce až po delší době, kdy je přihlásí na zdravotní pojišťovnu a exekutor si toho všimne. Tím získá zaměstnanec až několik měsíců, kdy dostává celý čistý příjem,“ dodává Jareš zkušenosti z praxe. SouvisejícíDomů mu přišel exekutor, na hranicích ho zadrželi. Úředníci si ho spletli s jmenovcem

Často prý pak takový zaměstnanec-dlužník u firmy skončí a zkusí to jinde. Insolvenční rejstřík je naproti tomu veřejný a bez ohledu na to, zda zaměstnanec dodá zápočtový list, si jej musí zaměstnavatel zkontrolovat a případně kontaktovat insolvenčního správce.

David Šmejkal z Poradny při finanční tísni podotýká, že dlužníci mají tendenci se spíše snažit situaci aktivně řešit a z exekuce se pomocí oddlužení dostat. „Řadě lidí ale nezbývá než zůstat v exekuci, protože z částky, která jim v oddlužení na rozdíl od exekuce zůstane, nejsou schopni pokrýt základní potřeby, zejména bydlení. To se týká hlavně těch, kteří žijí sami a jsou odkázaní pouze na svůj příjem, například matky samoživitelky a osamělí senioři,“ říká Šmejkal.

Roli hraje i strach z rozhodnutí soudu

Ačkoliv se podle dostupných informací zájem o oddlužení od platnosti novely zvýšil až dvojnásobně, podle Oldřicha Řeháčka z Administrace insolvencí City Tower nemají nová pravidla takový efekt, jaký se čekal.SouvisejícíPřehled: Na jaké dávky máte nárok a kde je hranice výdělku, abyste o ně nepřišli Přehled

„Některé lidi i přes zvýhodněné podmínky oddlužení odrazuje od vyhlášení osobního bankrotu nejistota ze závěrečného rozhodnutí soudu. Dlužník sice již nemá povinnost splatit během pěti let alespoň 30 procent svého dluhu, pokud však splatí méně, v závěru insolvence bude soud rozhodovat o tom, zdali se během splácení dostatečně snažil a dluhy mu tak mohou být odpuštěny. Nabízí se například otázka, zda dostatečně usilovný znamená, že si vedle práce ve všedních dnech přivydělává i o víkendech,“ podotýká Oldřich Řeháček.

Šmejdi nezmizeli, naopak jsou silnější 

Radek Hábl upozorňuje, že oddlužení podle nových pravidel začínají teprve „běžet“ a ukáže se, jaká bude praxe. „Dostat se do procesu oddlužení trvá zhruba půl roku. Nejprve se podává návrh na oddlužení, který musí posoudit soud, ten pak vydá povolení, následuje doba, kdy se přihlašují věřitelé, a po schválení oddlužení soudem teprve samotné oddlužení začíná,“ vysvětluje odborník.SouvisejícíKde je obchod s chudobou nejvýhodnější: Spekulanti v Jirkově vydělají víc než v Praze

Novelu Hábl chválí za to, že lidé už nemusí na začátku dokazovat, že jsou schopni splatit do pěti let 30 procent dluhů, protože tím se podle něj otevírá možnost ekonomického restartu pro statisíce lidí, kteří dosud žili bez jakékoli naděje, že se dluhů do konce života zbaví.

Dále oceňuje mírnější podmínky u dlužníků v penzi či invalidních důchodců, kteří mají splácení dluhu zkrácené na tři roky, stejně jako ti, kteří splatí za tři roky 60 procent dluhů, i to, že se zvýšila nezabavitelná částka, která musí dlužníkovi zůstat. Přesto se domnívá, že některé problémy novela nevyřešila. 

„Návrh na oddlužení může vypracovat advokát či insolvenční správce, těm se za návrh platí 4000 bez DPH. Pak návrhy zpracovávají neziskové organizace, které to ze zákona dělají zcela zdarma. A pak jsou tu šmejdi, kterým novela neublížila, naopak se vrátili ještě ve větší síle. Aby mohli dlužníkovi napočítat i desítky tisíc korun za vypracování návrhu, skrývají službu pod různými jinými úkony, například finanční vzdělávání,“ upozorňuje Hábl.SouvisejícíŠmejdi mají nový trik. Podezřelé „kurzy finanční gramotnosti“ teď ohlídá nový registr

Exekutor už nepřijde

Podle průzkumu společností LMC a Člověk v tísni ze začátku roku je mezi legálně zaměstnanými devět procent lidí s exekucemi, což představuje zhruba polovinu z více než 800 tisíc dlužníků. Zbytek se tedy pohybuje v šedé zóně. Kromě komplikací v osobním a pracovním životě, protože nezvládání finanční situace je ve společnosti velké stigma, se problémy dotýkají i jejich rodin. Celkem se tak dluhy nějakým způsobem týkají až dvou milionů lidí. 

David Šmejkal z Poradny při finanční tísni upozorňuje na nutnost osvěty. „Zastavení exekuce a přechod do insolvenčního řízení znamená, že dlužník může zase volně nakládat se svým běžným účtem a nemusí se obávat návštěvy exekutora doma. A za čas, když to zvládne, se vrátí do normálního života.“ 

Samotné insolvenční řízení může začít tehdy, pokud je dlužník v úpadku. To znamená, pokud má více věřitelů, má peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů a tyto závazky není schopen plnit.SouvisejícíMají práci, přesto uvázli ve finanční pasti. O zadlužené zaměstnance firmy nestojí

„Dlužník navrhuje, jakým způsobem by se mohl jeho úpadek řešit. Jedná se o oddlužení zpeněžením majetku nebo o oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku, případně o konkurz. Za majetek se považují movité i nemovité věci. Jsou to ale nakonec věřitelé, kteří rozhodují, jak se oddlužení provede,“ vysvětluje David Šmejkal.

V případě OSVČ jsou pravidla stejná, jen měsíční splátka je stanovena ve výši 1/12 zisku za poslední zdaňovací období, do výpočtu vstupují takzvané faktické výdaje. Splátka je v režimu zálohové nevratné splátky a OSVČ má povinnost předkládat insolvenčnímu správci roční účetní či daňovou evidenci k úpravě splátky, jakož i povinnost dorovnávat případné nedoplatky.

V minulosti byl u OSVČ problém s tím, že věřitelé nemuseli souhlasit s oddlužením ze strachu, že nedostanou celou dlužnou částku. Od konce dubna letošního roku jsou ale již pravidla pro spotřebitele a podnikatele sjednocená a podnikatelé tak nemusí čekat na vyjádření věřitelů. To je podle odborníků správný počin.